Szczegółowy Regulamin Studiów Podyplomowych w Zakresie Medycznego Tre...

StartSzczegółowy Regulamin Stud...
Rozwiń

Studia podyplomowe ” Medyczny Trener Personalny” skierowane są do absolwentów studiów wyższych (wystarczy licencjat) z obszarów nauk przyrodniczych, medycznych, psychologicznych, pedagogicznych i wychowania fizycznego.
Zajęcia zaplanowane są na 2 semestry, w przedziałach czasowych październik – styczeń; luty- czerwiec w sumie 267 godzin w tym 146 wykładów, 113 ćwiczeń oraz 8 godzin seminariów.
Zjazdy odbywać się będą w systemie weekendowym co 2 tygodnie)
Tematyka zajęć obejmuje treści programowe z następujących modułów:
• budowa i fizjologia człowieka ( m.in. zajęcia w prosektorium)
• pierwsza pomoc
• diagnostyka
• podstawy treningu sportowego
• medyczny trening terapeutyczny
• żywienie wspomaganie i regeneracja
• przedsiębiorczość i marketing
• promocja zdrowia

Zajęcia prowadzone są przez kadrę dydaktyczną, naukowo-dydaktyczną Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.
W ramach modułów słuchacz będzie uczestniczył m. in. w zajęciach prosektoryjnych, zapozna się z podstawami fizycznymi i technicznymi obrazowania : RTG, TK, MRI, USG; nabędzie umiejętności z zakresu podstaw treningu w tym: programowania i kontroli aktywności fizycznej. Ponadto zdobędzie wiedzę dotyczącą planowania treningu terapeutycznego, nauczy się układać jadłospis i zapozna z marketingiem, przedsiębiorczością w tym zasadami prowadzenia działalności gospodarczej.

Warunki zaliczenia
Słuchacz po uzyskaniu przewidzianych tokiem studiów wszystkich zaliczeń z poszczególnych przedmiotów zostaje dopuszczony do egzaminu końcowego ( kryteria zaliczeń poszczególnych przedmiotów określają kierownicy dydaktyczni przedmiotów ).
Za zdany egzamin końcowy uznaje się zaliczenie testu egzaminacyjnego na minimum 60% ( test egzaminacyjny obejmuje weryfikację osiągnięć zakładanych efektów kształcenia ).
Zgodnie z regulaminem studiów podyplomowych słuchaczom którzy nie zdali egzaminu końcowego przysługują dwa terminy poprawkowe. Termin poprawek egzaminu ustala Kierownik Studiów podyplomowych. Wszystkie egzaminy wymagają protokołu zaliczeń. Komisja egzaminacyjna: przewodniczący – kierownik studiów podyplomowych ,członkowie -2 wykładowców z kadry dydaktycznej lub naukowo dydaktycznej uczestniczących w procesie kształcenia słuchaczy.

Dokument ukończenia studiów:
Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych „Medyczny Trener Personalny” wraz z suplementem zawierającym pełny wykaz prowadzonych zajęć.

Zasady przyjęcia na studia:
Kolejność zgłoszeń i analiza dokumentów

Wymagane dokumenty:
• podanie o przyjęcie na Studia Podyplomowe Medyczny Trener Personalny
• kwestionariusz osobowy
• kserokopia odpisu dyplomu ukończenia wyższej uczelni (wystarczy licencjat) odpis dyplomu do wglądu na pierwszych zajęciach
• kserokopia dowodu osobistego
• jedno zdjęcie legitymacyjne
• kserokopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 100 złotych ( opłatę prosimy wpłacać na konto: 78 2490 0005 0000 4600 1078 2318 w tytule przelewu wpisując nazwisko i imię kandydata). Koszt opłaty rekrutacyjnej zostanie odliczony od kwoty czesnego. W przypadku nie uruchomienia kierunku opłata wpisowa będzie zwrócona. Dokumenty wraz z dowodem wpłaty należy dostarczyć na adres: Studium Wychowania Fizycznego i Sportu GUMed Al. Gen. J. Hallera 107, 80-416, Gdańsk; tel.: 58 349 12 81 – sekretariat lub E-mail: medycznytrenerpersonalny@gumed.edu.pl

Koszt studiów
Opłata za całe studia wynosi 5000 złotych. Brak opłat ratalnych. W wyjątkowych przypadkach na wniosek słuchacza Dziekan może wyrazić zgodę na opłaty ratalne. Opłatę rekrutacyjną (zwrotną) należy uiścić od 15.08.2017 do 30.08.2017.

Dokumenty należy składać od 28.06.2017 do 30.08.2017
Planowany termin rozpoczęcia studiów podyplomowych – październik 2017 Studia podyplomowe zostaną uruchomione w przypadku zgłoszenia minimalnej liczby uczestników, nie mniej niż 25 słuchaczy. Maksymalna liczba miejsc przewidzianych na studiach wynosi 32 uczestników.